אבענד אהרון, יהודה, רבקה, מטאיר און רייזל

אדלער סענדער, טויבע-איטע און מרדכי

אדלער משה און משפחה

אדלער הענעך און משפחה

אדלער שמואל און שלמה

אדעלערפליגל שמואל, חיה-שרה און מירל

אדער חיים

אדער אהרון און רייזל

אדער נחמיה און גיטל

אדער מאיר און פרוי

אויבערפירשט חנה

אויסבראך יעקב און פרוי

אויסבראך שרה, מאן און קינדער

אויפער סענדער, שרה און קינדער

אונגער חיים, שאשע, רייזל, לייזער און חנה

אייגער חונא, יהודית, דיינדל און רבקה

איידעלמאן גאלדע, שרה און פעסל

איידעלמן אברהם און משפחה

איידעלשטיין יעקב הערשל און לאה

איידעלשטיין הירש און לאה

איידעלשטיין פייגע און שרה מאליע

איידעלשטיין יצחק און חוה

איידעלשטיין יעקב

איידעלשטיין אברהם, גוטשע און צווי קינדער

איידעלשטיין יהושע, העניע, סערל, יעקב, אלטער-משה, מאיר און זלאטע.

אייזן ציפורה

אייזן מרדכי, אברהם, חנה, מתתיהו און זלמן

אייזן קאפל, פייגע, אסתר און שפרה

אייזן מאטקע און פאמיליע

אייזן אליעזר, חיה, דוד, לאה און פראדל

אייזן שאול, שרה, רעגינע און רחל

אייזן יצחק, עטי, משה און בת-שבע

אייזן חנה

אייזן הינדע

אייזן לייזער, רבקה און ראובן

אייזן טילע

אייזן שמואל-אלי, שרה און גיטל-לאה

אייזן סאניע, רבקה און טאכטער

אייזן יהודוע און גיטעלע

אייזן סענדער, חנה און 5 קינדער

אייזן שאשע און צווי קינדער

אייזן רבקה און א קינד

אייזן חנה-גאלדע, אן און 5 קינדער

אייזן משה און משפחה

אייזן עטל

אייזנקראנץ מתתיהו, דבורה און פערעלע

אייזנקראנץ חיים-משה, רחל-לאה, מאדכי, פערעלע, ראניע און אסתרל

אייזענבערג גאלדע, קינדער און אייניקלעך

אייזענבערג שרה, מאן און צווי קינדער

אייזענבערג יהושע.

אייזענשטאט חיים,חנה און איטשע

אייזענשטאט מרים און קינדער

אייכענבלאט נח, פרוי און קינדער

אייכענבלאט הערש, חנה און קינד

אייל ישראל

אייל לייב און מלכה

אייל יעקב, יהושע און שיינדל

אייל יצחק און משפחה

אייל דינה,מאן און קינד

אייל משה און פאמיליע

אייל ישראל

איילבוים בן ציון און משפחה

איילבוים יצחק

איילבוים יצחק,מאלי,חנה און מאטל

איילבוים הינדע,נתן,דוד און גנענדל

איינהארן לייב,גיטל און 3 קינדער

איינהארן שמואל-אליהו,שלמה און גאלדע

איינהארן שמעון און פאמיליע

איינהארן שלמה,יצחק,מלכה און שמעון

איינהארן סימע

איינהארן מרדכי,מאניע און צווי קינדער

אלבויםהינדע, מאן און פיר קינדער

אלט אביש, פרימעט און הינדעלע

אלט רבקה און צווי קינדער,משה,אסתר,מאיר,ראובן,העניע און סערקע

אלט ראובן

אלטמאן משה,פרוי און קינדער

אלער אברהם-חיים,מירל און קינדער

אלער מיכל און קינדער

אמפער יוסף

אנגלסבערג גיטל,מאליע מיט דריי קינדער,חיה און מרדכי

אנטשיק מענדל, עלקע, יצחק און שרה

אניס זישע, פרוי און קינדער

אנציג מיכל און חנה

אנציג עלקע

אפאטאווסקי הערשל, מירע,משה-יוסף,רחל און רייזל

אפאטאווסקי הערש און שמחה

אפאטאווסקי יצחק,ביילע,בעריש און אליעזר

אפעל (לאנגער) הודיס און קינדער

אפעל בער,פרוי און קינדער

אפעל שלמה,פרוי און קינד

אפעלבוים מענדל,בריינדל און קינדער שלמה,משה,אסתר און איטע

אקסמענד בן ציון און פרוי

אקסמענד יצחק,פרוי און קינדער

ארבוך יענטע

ארבוך אביגדור

ארבוך יצחק און משפחה (סטעפאנקאוויץ)

ארגאן שמואל, חנה און דינהלע

ארגאן שמואל,פרוי און קינד

ארנשטיין לייבל,גאלדע,זעליק און טאכטער

ארענשטיין יהושע,בתיה און מאיר