גאלדבוים חיים, יהושע און פערל

גאלדבערג שלמה, רויזע, בנימין, שרה און פייגע

גאלדבערג שרהלע

גאלדמאן פייגע

גאלדמאן מאטל און דערויל

גאלדפראב חיה און שמחה

גאלדשטיין בעריש, יוסף אהרון, איטשע און משה

גאלדשמיד יעקב, פרוי און קינדער

גאנצוועק העניע און מרדכי

גארדיאן שלמה, פרוי און קינדער

גובערמאן פייוויש, אסתר און צווי קינדער (דארף טרעיאטין)

גובערמאן מנשה, נאטע, זיסל, רישע, לאה און שמואל (דארף טרעיאטין)

גובערמאן הערש, טעמע און פיר קינדער (דארף טרעיאטין)

גובערמאן מינטשע און דריי קינדער (דארף טרעיאטין)

גובערמאן לאה און שמואל (דארף טרעיאטין)

גובערמאן פייביש, לאה, מנשה, נטע און זיסל

גובערמאן מינצע און דריי קינדער

גוטערמאן מאיר, פרוי און קינדער

גזשעבין אברהם און חנה

גיווערץ בעריש און פריידל

גיווערץ בן-ציון

גיווערץ פאליק, מאטל, פרוי און קינד

גיווערץ אהרון, פייגע און קינד

גיווערץ טשארנע

גיווערץ שלמה און יצחק

גיווערץ בעריש און חיה

גיווערץ רוחמה, דבורה, מאן און קינדער

גיווערץ מירל, מאן און קינדער

גיווערץ שמעלקע, ביילע און קינדער

גיווערץ מירל, פעסל, פסח און צבי

גיטאר דוד, חוה און קינדער

גיינצער מרדכי

גייסט רבקה און דריי קינדער

גייסט ישראל, יצחק סילקע און נפתלי

גייסט לייביש, שרה, מאן און קינד

גייסט שמואל, רבקה, סימע, יחזקאל און צווי קינדער

גייסט בת-שבע, מאן און קינדער

גייסט פייגע, מאן און קינדער

גייסט ישראל, רחל, יחזקאל, משה און יצחק

גייסט טויבע און קינדער

גייער דוד-בער, פראדל, פייגע און רבקה

גייער אביש, פעשע, יענקל און חנה

גייער שלמה, פרוי און קינד

גייערמאן מערל און פרוי

גייערמאן יודל, פרוי און קינדער

גייערמאן אברהם, פרוי און קינד

גייערמאן פייגע-שרה, מאן און קינד

גינצבערג פייגל, טילצע, מלכה, משה און בצלאל

גינצבורג פישל, פרוי און קינד

גלאזער לייבל, בריינדל און קינדער

גלאזער מרדכי הירש, שרה מאליע, חוה, פערל און דריי קינדער

גלאזבערג יהושע און טעמע

גלאזבערג שלמה, מנוחה און קינדער

גלאזבערג לייב, טובה און קינדער

גלאזבערג מוניע (שלום)

גלאזבערג אבא

גלאזבערג הדסה, איר מאן שלמה און קינדער

גלוז בעריש, פערל און קינדער

גלייכגעוויכט בייראק און ביילע רייזל

גלייכעוויכט רחל און קינד

געדולדיק רחל און יחיאל

געדולדיק (פריינד) זלאטע און קינדער

געדולדיק לייב, חאמע און מאיר

געדולדיק מאניס, הינדע, יונה, זלאטע, פייגע, זעליק, דבורה, יצחק און מאיר

געדולדיק מאיר און שאשע

געדולדיק הערש

געלבער זיסל, ביילטשע, שיינדל, יוסף, לייב, ברכה און משה

געלבער זיסל

געלבער ברוך, פרוי און קינדער

געלבער פייגע

געלער מרדכי, הענטשע, חיים, משה און שרה

געלערנטער יונה און פעמיליע

גערבער נח, רבקה, לאה און דבורה

גערטנער פעסל, רחל, יוטא און רבקה

גערטנער שמואל און משפחה

גערטל פישל-אפרים, אסתר, שרה און אברהם ישראל

גערטל פערל

גערטל אברהם, סימע און חיים-רפאל

גערטל יודל, שרה-לאה, אברהם, פישל, פייגע און יענקל

גערטל ביילע און חיים

גערטל בעריש, רבקה און רייזעלע

גערטל לאה

גערטל אנשל, טילע, חיים, פיניע און קיילע

גערטל משה, דינה און צווי רינדער

גערטל פאליק און צווי קינדער

גערטל שרה-עטל, שיינדל און שאשע

גערטל פייגע, איר מאן דוד און משהלע

גערטל מעכל און יענטע

גערטל מרדכי, ביילע און געלע

גערטל משה, חנה און פייגע

גערמאן אברהם, מאכלע און פאמיליע

גרא יוסף, יצחק און דוד

גראער אברהם, יענטע און קינדער

גראז יוסף

גרובער יוטע, אברהם, משה און באשע

גרובער אברהם-אלי און פרוי

גרובער בראנד און באשעלע

גרובער יצחק און פרוי

גרובער יידל און משפחה

גרובערמאן אהרון, מלכה, שייקע, עלקע און אליעזר

גרוזבערג בעריש, אסתר, טאבע, נעמע און אברהם

גרוזבערג יאשע, פרוי און קינד

גרינבוים יחיאל, מיכל, חיה-רחל, פייגע רייזל און ריקל

גרינבוים בלומע און צווי קינדער

גרינבוים חנה, רבקה, הערש און שמואל

גרינבוים מאטל, רחל, פייגע און צווי קינדער

גרינבערג מעכל, איטשע, ביילע, העניע און יוטע

גרינבערג חנה

גרינבערג אהרון, מרגלית און בערל

גרינבערג מאטל, אסתר, זלמן, יצחק און מלכה

גרינוואלד אביגדור, חוה און קינדער

גרינוואלד אסתר

גרינוואלד נתן, מלכה, משה און חיים

גרינער ליבע

גרינער מאיר און רישע