דאלעס לייזער, הינדע, יעקב און רפאל

דאלעס און משפחה

דאנטשער אברהם-יענקל און פרוי

דאנצינגער הערשל און צווי קינדער

דאנצינגער לאה און איר משפחה

דאנצינגער משה און משפחה

דוב משה, זאב, פרוי און זעקס קינדער

דוב צבי, גרשון, הענעק פרוי און קינדער

דוב שאול, פרוי און קינדע

דוב יהודה, אברהם און עטל

דובעלמאן פישל און פייגע

דיאמענט טשארנע

דיאמענט יוסף, שפרינצע און נח

דיאמענט דבורה און סימע

דייטש אפרים, רבקה, נפתלי, הדס און צווי קינדער

דייטש יחזקאל, חנה און דריי קינדער

דייטש ברוך

דייטש משה

דייטש יעקב-הערש און חיה טאבע

דייטש מענדל און קינדער

דיכטערמאן יעקב, חיה-אסתר, חנה און שמואל

דיכטערמאן חיה און יוטע

דיכטערמאן מאליע

דימענשטיין משה, חנה, פייגע און שלמה

דיקלער שמואל-לייב, שרה און מאיר

דיקלער איטשע און פרוי

דיקלער סילקע און מאירל

דעך משה, סימע און רחל

דעך שמואל און משפחה

דעך זלמן-איציק, פרוי און קינדער

דערמאן יצחק

דרוט אלי און רחל

דרוט לייביש, פרוי און קינדער

דרוקער אהרון, צירל, און צווי קינדער

דרוקער פישל, מלכה, מאיר, חיה און רבקה

דרייער דבורה און יהודית

דרייער בינה, מאן און קינדער

דרייער הערש, פרוי און קינדער