האבעל שלמהלע, שיינדל, משה, בוטשע און יענקל

האבעל אברהם, זאסיע און קינדער

האבעל שמואל, גוטשע און קינד

האבעל אשר, חיה און צווי קינדער

האבעל פייגע און בנימין

האבער זישע, פרומע, יחזקאל, חיה, שיינדל, צבי, יענקל און אלישבע

האוזמאן איציק און מיכל

האוזמאן חנינה און פייגע

האוזמאן איציק און משפחה

האוזמאן משה, גליקל און קינדער

האט משה

מאיט מלכה, רבקה, שרה, משה

האכמאן חיה, רעגינע, מרים און יוכבד

האכמאן הינדע, רחל, סאניע, שיינדל, העניע, ישראל און אליעזר

האכמאן מאטל און משפחה

האכמאן משה, טשארנע, שרה, פסח, מלכה, חוה אליעזר

האכמאן (מאזער) באשע, סאניע, שמעון

האכמאן מרדכי, לאה, ירחמיאל, מלכה, זלאטע, חוה

האכמאן אהרון ביילטשע, פסח, דוד, חנה, מאלי

האכמאן איטשע

האכמאן פישל, פרוי און טאכטער

האכמאן אברהם, פרוי און קינד

האכמאן אברהם און פרוי

האכמאן שאכנעף פרוי און קינדער

האכמאן עזריאל און יעקב

האכמאן נח, מאשע און בענטשע

האכמאן מאנעלע, רחל, שרה, פעשע און אברהם

האכמאן לייזער און משפחה

האכענשטיין דאבע

האלפערן מרדכי, אסתר, עלקע, משה, טשארנע, ראזע און שרה

האלפערן סענדער, ברכה, ראניע, שאשע און עטל

האלץ ישראל, פייגע, משה, חנה און רחל

האלצער בלומע

האלצער בלומע

האלצער אברהם און טויבע

האסטיק צפורה

האסטיק שלום און חנה

האסטיק גרשון, צביה און פיר קינדער

האסטיק יצחק, טאבע, רבקה, חומע, רייזל

האסטיק בנימין, טאבע און הערשעלע

האפמאן צירלי-לאה

האפמאן ליבע

האפמאן פרימעט

האפמאן הינדע און קינדער

האפמאן משה, מרים און קינדער

האפמאן יאשע

האפמאן לייבל, הינדע, יוסף און א מיידעלע

האפמאן אהרון הערש

האק לייביש און פאמיליע

הארוויץ אפרים, בער און פרוי

הארוויץ משה און זיין משפחה

הארוויץ שלמה און זיין משפחה

הארוויץ מאטל

הארוויץ ברוך, חייקע און הענעק

הארענפעלד הערש, שבע און קינדער

הארפען זלאטע, יהושע, פייגע

הארפען דוד, פייגע און קינד

הארפען שרה

הארפען יהושע, מאשע

הארפען אהרון און נעמיטשע

הארפען יעקב-משה, מאטל, פייגע און לייב

הארפען באשע, מאן און קינדער (ניסענבוים)

הארפען נתן-לייב פריידע און קינדער

הובער אפרים, פעסיע, לאה, ביילע, יוסף

הובערמאן שרה

הודיס מרדכי, זאב, מנוחה און חנה

הודיס יוחנן, פרוי און קינדער

הודיס משה, פרוי און קינדער

הודיס חנטשע איר מאן און קינדער

הודיס חיה און שרה

הויז שלמה

הויזמאן יחיאל, שרהלע און מיידעלע

הודס יהודה, ריקה, ציביב, פרידה, גצל, מורדכי

הויזמאן משה און פרוי

הוזבל נח, ליבע און קינדער

הוס חונא, עטל און קינדער

הורביץ יהושע, פרוי און קינדער

הורביץ משה, הינדע און צוויי קינדער

הורביץ שלמה און טאכטער

הורביץ פרץ, אהרון, משה, יהושע, שרה, נעמי, יוסף, מאטל און לאה

היי יונה, מלכה, גאלדע, מאטל, אברהם און קאפל

היי אברהם, הינדע, שמואל און יעקב

היי שרה און עטל

היי משה, רבקה, שרה, גאלדע, אסתר און מרדכי

היידענבליט אייזיק און פרוי

היפש שמחה, שיינדל, פערל און שרה

היפש חיה און שרה

העכט יוסף, פרוי און קינדער

העכט שמערל, דוד און שרה

העכט יעקב און זלאטע

העכט משה

העכט ישראל, חיה-איטקע און צוויי קינדער

הענדל משה אהרון, שאשע, רחל און יצחק

הענדל שמואל דוד, אברהם, יהושע און רבקה

העסע הדסה

העסע העניע און איר מאן

העסע שלמה, חיה, משה, גאדל, און אליהו

הערבסט לאה

הערינג בנימין, אברהם, ביילע און זון

הערינג משה, חיה און דריי קינדער

הערמאן בעריש, חנה, משה, פריידע-מיכל און רחל

הערמאן יעקב, פרוי און צוויי קינדער

הערמאן שמאל-אלי, טובה, שינדל, יעקב און באשע

הערמאן משה און באשע

הערמאן מרדכי

הערץ יאשע און קינדער

הערץ לייב, האדל, זיסל, שרה און אסתר

הארשקע קאשעמאכער, גאלדע, פערל, מענדל און אלי