זאוודאוויטש ליפע, חנה, גרשון, יוסף, לוי-יצחק, עטל און רבקה

זאמאטשער חנה, מאן און קינדער

זאמאטשער הערש, הינדע (אייזן) און קינדער

זאמאטשער יוסף, פייגע, שרה און יעקב

זאמאטשער פערל, מאן און קינדער

זאמלער יוסף, אסתר און צוויי קינדער

זאמלער מאטל און משפחה

זאמלער דבורה, חיה און מאלי

זאמער חיים-נחום, איידל-רייזל, חנה, טאמע, עטל און צפורה

זאמער יענטע און יוסף

זאמער חיים-נחום, טשיפע און פיר קינדער

זאפראן אליהו, פרוי, חיה, יעקב און פערל

זאפראן הירש, דבורה, חנינה און ישראל

זובערמאן לייבל, איטשע, חנה, גיטל און מערל

זויל חנה-רישע און מרים

זוים אברהם, חיה און דריי קינדער

זוים חיה און אהרון

זוסמאן איטשע און פרוי

זייד טויבע, אברהם-יונה, חיה און משה-נחמן

זייד שאול און רבקה

זייד שמואל, סערקע, ביילע און קינדער

זייד משה, מרים און טאכטער

זייד נעכע, אברהם און ישעיהו

זייד יונה, הינדע און קינדער

זייד הערש און שרה

זייד בערל, טאבע און צוויי קינדער

זייד ראובן, טאבע, מרים און עטל

זייד שייע, פרוי און קינד

זייד ברוך און ביילע

זייד עטל

זייף חיים-יהושע,פרוי און קינד

זייף מאטל

זייף נתן, דינה, הערש און רייזל

זייף דוד

זיכער משה-מרדכי, ברכה, לוי-יצחק און שרה

זילבער פנחס, נפתלי, רייזל און ריווע

זילבער אהרון דוד און גאלדע מלכה

זילבער צבי, אריה, זלאטע, שרה, פנינה, יצחק, העניע, ציפע, מרדכי, נאטע און רפאל

זילבערמינץ טובה, רבקה, מאיר, שרה, אברהם, לאה, לייב, שלמה און גיטל

זילבערמינץ מרגלית, יצחק, בצלאל און העניע

זילבערמינץ משה און פאמיליע

זילבערצווייג מענדל, רויזע און אפרים-יצחק

זילבערצווייג העסע, דבורה, יוטע, לייב און עלקע

זילבערצווייג משה

זילבערשטיין יעקב, אסתר, ביילע, העניע, מינדעלע, נעמי, משה און רחל

זילבערשטיין יעקב, דבורה, חוה, יידל און מענדעל

זילבערשטיין שלמה, חוה, שיינדל און שמואל

זילבערשטיין פישל, טובה, משה

זילבערשטיין פנחס, עטל און חיים

זילבערשטיין משה-אבא, מאטל, פייגע און שעפסל

זינגער זלאטע

זינגער יאשע און משפחה

זינגער יששכר-בר, לאה און הערש

זינגער אהרון-מאיר, פריידע און צוויי קינדער

זינגער רחל

זינגער אברהם-יצחק, דוד, חיה-פייגע און טעוול

זינגער שרה

זינגער לאה און מאן (די שטומע) און יינגעלע

זינגער אפרים-פישל, חיה, פייגע און שרה

זיס יצחק, פרוי מיט צוויי קינדער

זיסברענער שלום, חיה, יצחק, מלכה און פערל

זיסקינד שמואל, פרוי און קינדער

זיסקינד דוד

זעלפאוויטש ניסקע, דארע, מאניע און רחזי

זעלצער דוד און די גאנצע פאמיליע

זעלצער אהרון און משפחה

זעלצער שרה און מאניש

זעלצער יעקב און ליבע

זעקסער בת-שבע, לאה, רחל און מלכה

זק חנה

זק ישראל, חנה און קינד

זק הערש, פרוי און קינדער

זק שרה און קינדער

זק ישראל, גיטל, פיני, שאשע און ריווע

זשארקע דבורה און גרינע