עלקיס שיינדל, שלמה, שרה און אפרים

ענג ראניע, מאן און קינד

ענג רייזל און קינדער

ענג יוסף, חנה און קינדער

ענג ישראל

ענג הינדע, מרים מיט זייערע מענער און קינדער

ענג העני און ישראל

ענגעלסבערג לייב און פייגע

ענגעלסבערג משה, פרוי און קינדער

ענגעלסבערג יצחק און יוסף

ענגעלסבערג פויטשע

עניס לאה, אייזק און יוסף

עסיג רויזע (גאלדפארב), מאן און קינדער

עסיג פייוויש

עסיג יוסף, סימע און קינדער

עסיג אברהם, מלכה (ניסל), און דריי קינדער

עסיג יענקל, פרידע זלאטע, מאנציע, מאליע, פערל און רחל

עסיג פייוויש און יוכבד

עסיג ישראל, פרוי און קינדער

עסיג רחל, און מאליע

עפראס מאניש, ביילטשע און קינדער, יודל, יצחק

עפראס לייב און אסתר

עפשטיין משה, חנה, יוסף און דוד

עקשטיין משה, חנה, יוסף און דוד

עקשטיין מרדכי, פרוי און קינד

ערליך משה, חיה, יוסף, יצחק און ברכה

ערליך אלי, בראנדל, טייבל, פויגל, נפתלי און שיינדל

ערליך שמואל, עטל און באשע

ערליך אסתר און לייבל

ערליך פסח, ריווע און פיר קינדער

ערליך מאטעס, הינדע און מאיר לייבל פון דארף טריעיאטין

ערליך אפרים און עלקע פון דארף טריאטין