צאנג משה

צוויליך מלך, חוה, רחל, באשע און חיה

צווייג חיים-לייב, ריווע, ביילע, פייגע און שאשע

צווייג שרהלע

צווער מאיר און דאבריש

צונג אלי, טעמע און קינדער

צונג ברכה און יואל

צונג שרה, דבורה און מאטל

צוקער נאטע, חיה און פיר קינדער

צוקער זישע

צוקער הענעק, רויזע און דריי קינדער

צוקער זישע פון טרעיאטין

צוקער בראנדל מיט איר אייניקל פון טרעיאטין

צוקער שרה און צוויי קינדער פון טרעיאטין

צוקערמאן יעקב משה

צוקערמאן סימטשע, ישראל מרדכי און רישע

צוקערמאן שלמה און משפחה

צוקערמאן לייב, פרוי און קינדער

צוקערמאן חיים-לייב, מאלטשע און קינד

צוקערמאן יחיאל

ציגעל פייגע, חנה און יעקב

ציגעל ישראל, גיטל און יוסף

ציגעל לייביש, רבקה, פייגע, חנה און יעקב

ציטרין דוד, שאשע און קינדער

צימעט זינדל, פרוי און צוויי קינדער

צימעט מאטע און פרוי

צימעט פייוויש, פרוי און קינדער

צימעט הערש און משפחה

צימעט יוזעף, רבקה און מלכה

צימעט באשע, חיה, יוסף, סאני, שרה לאה און הינדע

צימעט נטע

צימעט מענדל און קינדער

צימעט ליפא, חנה, ביילע און קינד

צימערמאן יצחק, טויבע, רייזל, ביילע, פערל, שלמה, ראזע, ישראל, אריה, רעבל, משה און אברהם

צימערמאן נחום, דבורה, ישראל אריה, לאה, מאיר און שמואל

צימערמאן חיה שרה, מאטל, גיטל, דישקע, הירש און אברהם

צימערמאן ישראל, חנה, בריינדל און יעקב

צימערמאן גדליהו, לאה, פייגע און שיינדל

צימערמאן אסתר, איידל, יענקל, מענדל און יצחק

צימערמאן הערש-מענדל, פרוי און קינדער

צימערמאן אפרים און פייגע

צימערמאן מארטשע (פינקעלשטיין)

ציפעל גישע

ציפעל יונה, רייזל און קינדער