ראבינאוויטש אהרון, אליעזר, אסתר, יואל, משה, הינדע, חיה, מנחם און דאבריש

ראזנבלאט איידל, שרה, ישראל און חוה

ראזנבלום בער, לאה און אריה

ראזנשטיין שלום

ראזנשטיין מענדל און רבקה

ראזענבוים חיים-יוסף און פייגע

ראזענבערג בעריש, ריקל און יהודה

ראזענבערג בנימין און משפחה

ראזענבערג בעריש

ראזענבערג ריקל

ראזענבערג יהודה

ראזענבערג משה, שיינדל, טאבע, יוסף, גאדל, מאטל, חנה, יעקב און חינקע

ראזענצווייג הערש-אהרן און פעסל

ראזענצווייג מאטל, שרה און דריי קינדער

ראזענצווייג מאטל, שרה און דריי קינדער

ראזענצווייג איטע און משה

ראזענצווייג לייב, ישראל און יעקב

ראזענצווייג הערשל, פרוי און קינדער

ראט ד"ר און משפחה

ראט שיינדל און זישע פון טרעיאטין

ראט בעריש, עטל און דריי קינדער פון טרעיאטין

ראט יידל, פרוי און קינדער פון טרעיאטין

ראט חיה, יצחק און קינדער פון טרעיאטין

ראטלעדער נטע, רייזל, מלכה, יענקעלע און גיטל

ראטניעווסקי שמואל, פעלע און קינד

ראטניעווסקי עוזר און משפחה

ראטפעלד בצלאל, עטל און יידל

ראטפעלד ישראל, בצלאל, עטל און יידל

ראך משה-לייב און פאמיליע

ראכמאן יענקל, דבורה און משפחה

ראכמאן מאטל, טובה און משפחה

ראכמאן טאבע, דבורה, ברכה און הערש

ראס ישראל, פייגעלע, נוניע און חיים

ראפ רפאל, לאה און גאלדע

ראפ פריידע, ארצי, העריש און משה

ראפ מלכה און פינף קינדער

ראפ רפאל און קינד

ראפ משה, מאטל, פראדל, מיכלע, טויבע, צירל און לאה

ראפ מרדכי און חיה

ראפ דבורה, יחזקאל, גוטמאן, הערש, וואלף, העניע, שיע און חיה-שרה

ראפפארט יצחק און טשערנע

ראפפארט יעקב און דריי טעכטער

רוב אריה, פריידע, הערש און משה

רוב מרדכי און חיה

רובינשטיין בראנדל, שמחה, בעני, יונה, מענדל און חנה

רובינשטיין יוסף, לאה, מענדל נחמה, ברכה, רייזל און משה

רוז יוסף

רוז טויבע

רוז שרה

רוז גאלדע

רוז אהרן

רוז נח

רוז מאיר

רוז שמואל, פרוי און קינדער

רוז מינגע

רוז דבורה מיט דריי קינדער

רוז הערש, פרוי און קינדער

רוז עטל מיט דריי קינדער

רויזמאן משה, שרה, הערש, מענדל און יצחק

רויזמאן אנטשל, ביבע, ביילע, לאה, משה און רחל

רויזן משה, שרה רון דריי קינדער

רויזען יוסף, ברכה און קינד

רויטמאן נתן-דוד

רויטמאן זישע און שרה

רויטמאן זישע און רויזע

רויטער נחום, גיטל, שעפסל, העניע און באשע

רויטער יעקב, רבקה און דריי קינדער

רונד מרדכי, חנה און טאכטער

רוקח נפתלי, גיטל, זלמן און צווי קינדער

רוקח זונדל, פרוי און צוויי קינדער

רוקח חנה-גאלדע, פערל, משה און קינד

רור מרדכי און פרוי

רור יעקב, שרה און טאכטער

רייז שרה, שמואל און צווי קינדער

רייז רחל, מאן און צווי קינדער

רייז בלומע, מאן און צווי קינדער

רייך משה, לייב, אביש, בערל און יוסף

רייכמאן אברהם און נטע

רייכענבוים הערש, זלאטע און קינדער

רייכענבוים יעקב, פריידע, דינה, חנה, שלמה און דוד

רייס משה, רייזל, מלכה, אביש, בערל, יוסף און דבורה

רייס הערש-מאיר און רבקה

רייס מאטל, מאן און צווי קינדער

רייצער אברהם, פייגע, יצחק און זעליק

רייצער יעקב, מענדל און הינדע

רייצער יצחק

ריכער שלום, שרה, מאיר און קינד

רעגעל מאיר, סימע און קינדער

רעגעל אברהם, צפורה און קינדער

רעגעל ישראל, פרוי און קינדער

רעטיג לאזער און משפחה

רעטיג סענדער, איידל, חיה, שרה, מיכל און ביילע

רעטיג זלמן, חוה, יוסף, אסתר און קינדער

רעטיג דוד און פרוי

רעטיג שה און דריי קינדער

רעטיג דוד און פרוי

רעטיג שרה און דריי קינדער

רעסל יעקב, בערל, לאה און משה