שאמאנאוויץ מאיר

שאמאנאוויץ שעפסל און פאמיליע

שאמעס טשיפע

שאפיל ליפשע און מאן

שאפיל אסתר און מאן

שאפיל משה און פרוי

שאפעל חנה, מאן און צווי קינדער

שאפעל יעקב, פרוי און קינדער

שאפעל דוד-שמערל, פרוי און קינדער

שאפער חיים, מוטער, פרוי און קינדער

שאפער יחזקאל און מלכה

שאפער עטל

שאפראן קלמן, פעסל און דריי קינדער

שאפראן קלמן, פעסל און דריי קינדער

שאץ משה, ביילע און קינדער

שאץ הערש, רייזע און שיע

שאץ משה, פרוי און קינד

שאץ טשיפע, יונה און קינדער

שאץ יהושע

שאץ הערש און רייזל

שאץ טשיפע, מאן און קינדער

שאץ יצחק און עלקע

שווארץ שמואל, טוביה און זעקס קינדער

שווארץ יעקב, יענטע, נפתלי, לאה און א קינד

שווארץ איטע, מאן און קינדער

שווארץ מרים און פריידעלע

שוכמאן רבקה

שוכמאן משה, חנה, יהודית, לאה און דבורה

שוכמאן שיע, פרוי און קינדער

שולמאן ליבע, ישראל, דוד, יהודה און עלקע

שחור מרים, שרה, חנה, צבי און דבורה

שטאקהאמער אליעזר, פייגע, חנינה, פרוי און טאכטער

שטאקהאמער נתן, גיטל און פייגע

שטאקהאמער יעקל, רייזל, סימע און אברהם

שטאקהאמער הערש און שיינדל (ווינבערג)

שטאקהאמער דוד-משה

שטאקהאמער אברהם, צביה, פראדל, פנחס, גדליה און יעקב

שטאקהאמער ישעיהו, בינע, מלכה און ישראל

שטאקערמאן יהודה און חנה

שטאקערמאן וואלף, און קינדער

שטונדעל לייזער, שאשע, רייזל, הינדע און לייביש

שטורעם יהושע, שיינדל מיט זעקס קינדער

שטורעם אברהם, חנה, גאלדע, פרץ, קיילע, אסתר און חנה-פייגע

שטורעם בער און פאמיליע

שטיגליץ יצחק, צפורה און דריי קינדער

שטיגליץ שרה רבקה

שטיגליץ צפורה און דריי קינדער

שטיגלער ביילע, חנה, בתיה, מרדכי און אריה פון טרעיאטין

שטיין גיטל, דבורה, רחל און לייבל

שטיין ראובן, בלומע און קינדער

שטיין אברהם, ראזע און פיר קינדער

שטיינבוים יעקב-יהושע, בתיה און לוי

שטיינבוים אברהם, חנה און מרים

שטיינבוים מאטל, רחל, וועלוול און ברכה שיינדל

שטיינבוים יוסף, מאליע, בנימין און ברכה

שטיינבוים טשארנע

שטיינבערג פיניע, חנה און קינדער

שטיינבערג הערש, גאלדע, פנחס, חנה און באשע

שטיינווארצל שרה און חיה

שטיך מאיר

שטענגעל לייביש, באשע און לאה

שטענגעל שיינדל, מאן און צוויי קינדער

שטענגעל יענטע

שטערן נחום און משפחה

שטערן משה, שרה, רחל, שיינדל, יאסל און פערל

שטרייטער יעקב אהרון, פנחס, נחום און זלאטע

שטרייטער שמעון, שאשע און זלאטע מיט צוויי קינדער

שטרייטער מרגלית, (ברענער) און קינדער

שטרייטער צירל (וואקערמאן), יוסף און אביגדור

שייבין ישראל, פרוי און קינד

שייבין יהושע און שרה

שייבין יוסף, סימע און זייערע קינדער

שיינבערג פיוול, טשארנע, און שמעון

שיינבערג דן, ראבי און קינדער

שיינזינגער שמואל, חיה, אברהם, יוסף און רבקה

שילער ישראל, פעשע, פרימעט, פריידעלע און ביילע

שילער מאטל, ברכה און קינד

שילער מאיר מיט זיין קינד

שיפער חנה

שיפער שלמה

שיפער וועווע און גענענדל

שיפער יאשע, שרה, מלכה, מאניס, און בריינדל

שיפער אהרון, און פריידע

שלאכטער דוד, מאניע, טאכטער און זון

שליאם שמעון, מלכה און קינדער

שליאם עטקע

שלעכטער קלמן און משפחה

שמוץ משה און משפחה

שנאל יעקב, פייגע, דוד, פעשע, מלכה און זלמן

שנאל אשר

שניידער געצל און פאמיליע

שניידער איטשע-לייב פרוי און קינדער

שניידער דוד, פרוי און קינדער

שניידער שמואל, ררישע און שמעון

שניידער חוה, מאטל און דריי קינדער

שניידער שימע, ביילע, ראזע, מיכאל, חיים, יוסף ברכה, חומע, געצל, שבע, שרה, יענקל, דארע און רבקה

שניידער הערש

שניידער יאסל, פרוי און קינדער

שניידער חיים יאסל, אברהם און יעקב

שניידער מאטל, חוה און משפחה

שניידער יהושע און פרוי

שניידער יוסף, דבורה, רחל, פיניע און קינדער

שניידער אברהם, שרה-לאה און קינד

שניידער יצחק-לייב, פרוי און פאמיליע

שעכטער שמעון, שלמה, פרוי און קינדער

שעכטער הערש-לייב, שלמה, גאלדע, נאטע און אלטער

שעק אברהם, גיטל, שפרה, חיה, חנה און טעכטער

שער חיים

שער רבקה, מאן און צוויי קינדער

שער יהודה, פרוי און קינדער

שער יצחק, פרוי און קינדער

שער יעקב, פרוי און קינדער

שער מרדכי, פרוי און קינדער

שער בראנדל

שער אהרון, שרה, שיינדל, חיים, בו-ציון, מאיר און לייבל

שער יוסף-לייב, שבע, סאלע, ביילע, מאיר און הענטשע

שער אהרון, מאיר און ישראל

שער חנה-שרה

שער גיטל מיט דער מוטער און קינד

שער רחל, שאיע, צפורה, יצחק און שרה

שער יענטע, אברהם און דריי קינדער

שער יוסף-חיים, אלישבע, ביילע, מאיר און האניע

שער יצחק און קינדער

שער ישראל-מאיר, פערל, ראצע און טאכטער

שער הערשל,שבע, פערעלע, פריידעלע, שמואל און זון

שער יצחק, פערל, ראניע און משה

שער נאטע און פערל

שערער מאיר-שלמה, שפרינצע, רחל, יוסף,זלמן-דוד, מלכה, הינדע און רויזע

שערער חנה, מאן און קינד

שערער קונע און שבע

שערער הירש, רישע, רבקה און ישעיהו

שפאטער חנה און טאכטער

שפילער דוד און רחל

שפילער יואל און טשארנע

שפילער מאטל, פרוי און קינד

שפילער הערש, יואל, מאטל, חנה און דוד

שפילער ישראל און פרוי

שפירא בריינדל

שפירא פנחס און משפחה

שפירא מענדל און משפחה

שפירא ליפע, חוה, גיטל און פייגע

שפירא רבקה און שלמה

שפיראל יצחק און שרה

שפריץ בנימין, פייגע און קינדער

שפריץ עוזר און משפחה

שרובער יידל, שרה, ישראל, פריידע, דבורה, רייזל, איטשע און אסתר

שרויט יצחק, פעשע, חוה און חיה

שרויט שיינדל, מאן און קינד

שרויט אפרים, מלכה, ביילע, נעכע, איטשע און זלאטע

שרויט יעקב און גיטל