הדפוס העברי בהרובישוב / אברהם יערי

את תולדות הדפוס העברי בעיירה הפולנית הרובישוב ניסה לתאר ד. פריעדבערג בפרק קצר בספרו "תולדות הדפוס העברי בפולניא". מכיוון שבינתיים עלה בידי לרכוש לגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ספרים בלתי ידועים מדפוס הרובישוב, ומכיוון שהתברר לי לאחר עיון נוסף שרשימת פריעדבערג לקויה לא רק בחסר אלא גם ביתר, אנסה לסכם כאן ברשימה מפורטת כל מה שידוע לי עד כה על דפוס הרובישוב. מתוך רשימה זו תתקבל תמונה שונה לגמרי על פעולות הדפוס העברי בעיירה זו. 

הדפוס העברי בהרובישוב נוס לאחר מלחמת נפוליאון, בשנת 1816 והיה קיים עוד בשנת 1823. הדפוס פעל איפוא במשך שמונה שנים רצופות, ונדפסו בו, לפי ידיעתנו כיום, 34 ספרים. 

מייסדי הדפוס היו שלושה שותפים, והם מנחם מענדל פינקלשטיין, משה בר"י ציקור, ושאול משה גאלדשטיין. הראשון הוא העיקר. מנחם מענדל פינקלשטיין היא בעל הכסף, והוא איש הרובישוב. השני, משה ציקור, היה איש לאשצוב שבאותו מחוז, והוא הצטרף כמדפיס מומחה, כי כבר פעל לפני כן כמדפיס עברי בלאשצוב בשותפות עם ר' יהודה לב בר' יצחק רבינשטיין בשנים 1815-1816. השלישי, שאול משה גאלדשטיין, שהיה איש הרובישוב, פעל אף הוא כמדפיס בלאשצוב בשנת 1816, שבה הדפיס ספר אחד בשותפות עם ר' יהודה ליב רבינשטיין. 

בשערי ספרים אחדים שנדפסו בהרובישוב העלימו המדפיסים לגמרי את שם העיר או את שמותיהם, או את שניהם יחד, בוודאי מטעמי צנזורה או תשלום מכס הספרים. לעתים גם זייפו וכתבו שם של עיר אחרת, או שנה אחרת, כדי להטעות את הצנזור או את המוכס. 

ואלה שמות הפועלים שעברו בדפוס בהרובישוב: 
1. אליעזר סג"ל, מגיה, 1818. 
2. ברוך אברהם בן-דוד מק"ק הרובישוב, מסדר אותיות, 1819. 
3. דניאל זאב בן מאיר סג"ל מק"ק הרובישוב, עוסק במכבש, 1818. 
4. חיים בן אליעזר מק"ק לבוב, מסדר אותיות, 1818-1819. 
5. יצחק בן דוד מק") לאשצוב, מסדר אותיות, 1817. 
6. יששככר בן רפאל מק"ק זאלקווא, פועל במכבש, 1818. 
7. מנחם מענדיל בן ברוך סגל מק"ק זאלקווא, 1818. 
8. פסח יוסף בן צבי הירש מק") לענטשנא, פועל במכבש, 1818-1819. 

הספרים שנדפסו בהרובישוב נדפסו בהידור חיצוני, אבל לא הצטיינו בתוכנם. רובם ספרים שנדפסו לפני כן בדפוסים אחרים, ספרי עם, ספרים עממיים, ספרי מוסר ואגדה, ספרי תפילה למיניבם וספרי חסידות וקבלה. 
כמעט בכל הספרים שנדפסו בהרובישוב אפשר למצוא על השער או מעבר לשער או בסוף הספר קישוט מיוחד לדפוס זה. 

רשימת הספרים שנדפסו בהרובישוב: 
1816
1. שיר השירים, הרובישוב

1817 
2. ספר אורחות צדיקים תשמור למען תלך בדרך טובים: מיט גאשט הילף האבן מיר דש ספר אורחות צדיקים אויף דייטש גמאכט. 
3. ספר גדולת דוד ומלכות שאול. אין דיזן ליבליכן ספר ווערט פיל היסטוריעס דר צילט. המתרגם הוא נפתלי הירש בן דוד. 
4. ספר הגדה של פסח עם פירושים. 
5. ליקוטי הלכות הנקרא בשם לקח טוב. 
6. ספר נועם אלימלך. חיבור אשר חיבר הרב המקובל, ר' אלימלך מליזענסק. שם הספר, העיר והמספיס נדפסו בדיו אדום. 
7. ספר חסידים. 
8. ספר שבחי הבע"ט – סיפורי נפלאות ונוראות מפי הרב ישראל בעש"ט זיע"א. 
9. ספר תנא דבי אליהו 
10. ספר תפילת נהורא, הן בנוסח האשכנזים והן בנוסח הספרדים. 

1818 
11. ספר מאור עיניים כשמו כן הוא שמאיר לעולם כולו בכבודו. 
12. ספר מחצית השקל שחיבר החכם שמואל הלוי. שם הספר, מחבר הספר והעיר נדפסו בדיו אדום. 
13. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק ראשון (זרעים). 130 דף. המילים "עין יעקב" ו"בהרובישוב" שעל השער נדפסו בדיו אדום. 
14. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק שני (מועד עד ביצה). 246 דף. 
15. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק שלישי (מועד עד חגיגה וירושלמי זרעים ומועד). 216 דף. 
16. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק רביעי (נשים). 217 דף. 
17. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק חמישי (בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא). 135 דף. 
18. כתנות אור. תוספת לספר עין יעקב חלק ששי (מסנהדרין ואילך). 217 דף. 
19. ספר קדושת לוי על התורה. 

1819 
20. ספר לבושי שרד, חיבור הכולל שלושה קונטרסים. קונטרס א' יבאר את כל דיני שמיטת ושבירת עצמות בבהמה ובעוף, הקונטרס השני יבאר כל דיני ריאה, והקונטרס השלישי מכיל דינים מלוקטים השכיחים ושייכים לחלק יורה דעה. על השער ובסוף הספר מופיע הקישוט המצוי על רוב הספרים מדפוס הרובישוב. 
21. ספר הישר לרבינו תם בעל התוספת זצ"ל, על אורח חיים ותוכחת מוסר. 
22. ספר פרי עץ חיים. 
23. ראשית חכמה הקצר. 

1820 
24. ספר זכירה וענייני סגולה 
25. סדר קריאת שמע עם תרגום. 
26. עבודת הקודש. החלק הראשון נקרא מורה באצבע (סדר היום וסדר הלילה). החלק השני נקרא צפורן שמיר. 
27. ספר שיר השירים עם פירושים. 
28. ספר תהלים. נדפס בהידור וביופי. שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדום. 
29. ספר תומר דבורה. 

1821 
30. אגרת, אוגרת דברי אמת, להבין משל ומליצה. נראה בשם אילת אהבים, כי היתה כלי חמדה, ומוסר השכל. 
31. ספר הגדה של פסח עם פירושים. עם אותיות מרובעות מנוקדות ואותיות רש"י. 

1822 
32. ספר תהלים מסודר על-פי ימי השבוע עם פירוש רש"י. 

1823 
33. ספר בית יעקב. בדף שלפני תחילת גוף הספר נדפס שיר מאת המדיסים בשבח הספר. 
34. שערי תשובה לר' יונה גירונדי, הרובישוב.