יזכור

נזכור את אלפי קהילות ישראל בארצות הגולה, בהן קהילת הרובישוב והסביבה, שנעקרו, נחרבו ונמחקו. נזכור את בניו המומתים, אנשים, נשים וטף, קורבנות ממלכת הרשע ושותפיה, שעונו בגטאות ובמחנות ההסגר, שגורשו לארץ גזירה ולא נודעו עקבותיהם, שנרצחו בהמוניהם בשווקים וברחובות, שטובעו בנהרות ונחנקו בקרונות המוות, שנקברו חיים, ושמשרפו בהיכלי הקודש, שנשחטו, ושנטבעו, שחולל כבודם ושפך דמם בידיים טמאות, בהם גברים, נשים וטף. 

נזכור את אלפי קהילות ישראל, על משפחות האדם, אשר הוכרעו לטבח על אדמת אירופה, בידי הכורת הנאצי ומשתפי הפעולה. נזכור את תלי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים, את אלפי המצבות בנות מאות בשנים שנעקרו, נותצו וטומאו בידי זדים. 

נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסאנו בנהרות, ונזכור גם את חסידי אומות העולם, ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים, שהשליכו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע. 

אל דמי, אל דמי לנו עוד יהיו חיים ראויים לזכרם. 

קדיש 
אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה 
על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, 
כזוהר הרקיע מזהירים לנשמותיהם של 
שבעת אלפי בני הקהילה הקדושה מהרובישוב 

אנשים, נשים וטף 
שנהרגו, נשחטו, נשרפו, נחנקו ונקברו חיים 
בידי תלייני היטלר ומשרתיהם הרשעים 
יימח שמם, בשנים 1939 - 1945. 

בגן עדן תהא מנוחתם. 
לכן, בעל הרחמים יצרור בצרור החיים 
את נשמותיהם 
ה' הוא נחלתם, 
וינוחו בשלום על משכבם 
ונאמר: אמן! 

קדיש יתום 
יתגדל ויתקדש שמה רבה, 
בעלמא די ברא כרעותה, וימליך מלכותה, 
ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, 
בחייכון וביומיכון 
ובחיי דכל בית ישראל, בעלמא ובשמן קריב, ואמרו אמן: 
יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא: 
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא, לעלא 
(בעשי"ת ולעלא מכל) מן כל ברכתא ושירתא, תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן: 
יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים (טובים) עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: 
עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.