ציונות ועליה

מפעולות האגודה הציונית

"אגודת ציון" המתקיימת בעירנו זה יותר משנה, מונה לה עכשיו שבעים חבר. על יד האגודה מתקיימת ביבליותקה עברית, שיש לה ששים קוראים וביבליותקה ציונית מיוחדת. באחרונה מורגש מחסור בחוברות לתעמולה. פעמיים בשבוע עורכת האגודה הרצאות: בשבת על עניינים ציוניים וביום הרביעי על ענייני מדע שונים. מזמן לזמן עורכת האגודה נשפים ספרותיים לטובת הקופה הלאומית. מראשית שנת 1917 עד עתה אספו לקופה הלאומית 592 כתר. 

("הצפירה", מיום 10 ביוני 1918)

מפעולות המזרחי

לפני שבועיים ביקר אצלנו הרב זלאטניק מגומבין ומר שצרנסקי מוורשה. הרב הנכבד נאם בבית הכנסת על דבר תעודת ה"מזרחי". דבריו החמים והנלהבים עשו רושם חזק על הקהל הגדול ותודות להשתדלותו נתייסדה אגודת "מזרחי". מר שצרנסקי נאם באותו מעמד על "קרן מזרחי". 

("הצפירה", מספר 37, ו' תשרי תרע"ט, 12 בספטמבר 1918).

תקנות של ארבע חברות

למזכרת נשמתו צדקה לחבורה, ויחליט נדבתו על פיו כמה יקבל המ"מ, וכמה יהי לצורך קניות ספים הנצרכים לחבורה, או ככל היוצא מפיו ינתן לידי הגבאים והם יעשו כמצווה לקיים לחבורתנו ולהתפלל בביתו שבעת ימי אבלו. על הגבאים להעמיד אחד מבני החבורה שיאמר קדיש אחר הלימוד עבור נשמת המת המצווה כנ"ל.

פנקס חברת נר קדושה

עמי עליי
כי נר מצווה ותורה אור
יה"ר שיזכה לחזות באור פני מלך חיים בהדלקת נרות
המנורה בנויה אפריון בב"ה
במש"ק בשלח, שנת את"ן הברכה
זה השער ל"ד צדיקים יבואו בו

פנקס חברת תיקון ספרים

תיקון ספרים בהרובישוב למזל בעז"ה טוב:

רח' שער האריות 7/7, חולון, 58497, ישראל
ת.ד. 2150, חולון, 58121, ישראל
טל': 03-5505059
פקס': 03-5596424