מפעולות המזרחי

לפני שבועיים ביקר אצלנו הרב זלאטניק מגומבין ומר שצרנסקי מוורשה. הרב הנכבד נאם בבית הכנסת על דבר תעודת ה"מזרחי". דבריו החמים והנלהבים עשו רושם חזק על הקהל הגדול ותודות להשתדלותו נתייסדה אגודת "מזרחי". מר שצרנסקי נאם באותו מעמד על "קרן מזרחי". 

("הצפירה", מספר 37, ו' תשרי תרע"ט, 12 בספטמבר 1918).

מפעולות המזרחי2החוג על שם נ. סירקין בשנת 1927