פנקס חברת תיקון ספרים

תיקון ספרים בהרובישוב למזל בעז"ה טוב:

  1. נעשה תקנות הגונות ישרות ונכונות, נטיעים כמסמרים בצדק ומשרים ויקבלו עליהם כל בני החבורה הנ"ל את התקנות המבוארים למטה בלב שלם ובנפש חפצה ובשמחה גדולה. בזכות זה יזכו לראות בנחמות ציון ערינו וברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ובמהרה יבוא משיח צדקינו, ונודע לד' מלכינו כי טוב.
  2. נתייסדה ונגמרה בחבורה תיקון ספרים חדשה לסדר: אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, בשנת תרמ"ד פע"ל הרובישוב.
  3. ועל טוב ייזכר שמות האנשים אשר בכל מאמצי כוחם טרחו ויגעו להוציא לאור מחשבתם הטהורה לעשות חבורה ואגודה יקרה ולקיים את המצווה כתבו לכם את השורה וכעת עזרם ד' לגמור ולסיים את ספר התורה הקדושה ויהיו נועם ד' עליהם ויברכנו במעשה ידיהם ובברכה המשולשת בבנם של קימא וחי' אריכא ומזונו רויחא ויכתבו לזיכרון ולאות עולם שמות הגבאים והצרופים והמתעסקים והגובים ואת כל שמות המתנדבים בפנקס הלז לדור דורות. 
  4. אנחנו החבורה החותמים כאן מסמיכים כולנו בדעה אחת ובלב שלם אי"ה בעת סיום הספר התורה הקדושה ביום ב' לסדר ראה שיבואו כל איש ואיש ביום הנ"ל מבית רבינו הנגיד לבית הכנסת הגדול. ולא יוכל שום איש מהחבורה הנ"ל לעשות קטטה ומריבה וליקח את הספר תורה קדושה למקום אחר ולהתפרד ח"ו מהחבורה. אפילו אם רוב החבורה ירצו להתפרד ממקום הקבוע לנם וישארו לערך עשרה אנשים עם הגבאים במקום הקבוע לה הנ"ל ויסיעו את הספרים הנ"ל למקום אחר כמו שאמרו חז"ל: תדיר ושאינו תדיר התדיר קודש. 
  5. הגבאים והצריפים והמתעסקים והגבאים אינם יכולים לומר ספר תורה הנ"ל שלנו הוא ולעשות עימה שלא כרצון אנשי החבורה הכתובים בפנקס הנ,ל לדור דורים. 
  6. ואם ירצה אחד מהיום והלאה לבוא בקהל חבורתינו אזי מחיוב ליתן מעות קדימה כאשר ישיתו עליו הגבאים מהחבורה הנ"ל מלבד תשלומי מעות שבוע ואחר כך יכתוב שמו באלה השמות בני החבורה בפנקס הנ"ל ויהא כאחד מבני החבורה לכל דבר שבקדושה בלי מגרעת בכלל. 
  7. בכל שנה ושנה בחהמ"ס מחויבים בני החבורה לעשות קלי חדשה ולהוציא חמישה בוררים כשרים ועפ"י הנבררים יצמנו מבני החבורה שלושה גבאים וצריף אחג, ורואה חשבון ושלושה גובאים ומתעסקים והקלפי לא יופעל בלילה. 
  8. התקנות הוגו ונתייסדו במעמד אנשי החבורה מרצונם הטוב ולמען יהא יתד תקוע במקום נאמן אשר לא תמוט באחרים הימים. באו ראשי החבורה על החתימה ולהיות למשמרת לבל תהיו נעדרת, ביום ב' ראה אנשי נודן לפניכם היום ברכה.

בשנת תרמ"ד הנ"ל הרובישוב למזל טוב בעזה"ש נעשה קלפי כשרה מכבר ומקדם בשנת והוציאו עפ"י הגורל חמישה בוררים כשרים והובררו שלושה גבאים וצריפים ורואה חשבון, וגובאים ומתעסקים כולם נקבו בשמות בהסכמת כל החבורה הנ"ל נאום.